01 () 2016
08:00  . (12+)
. , , 28 2016
10:25  - (16+)
12:00   37 (16+)
. konkurs@shanson.tv
13:00   (16+)
13:55   . (6+)
. . , 8 2007
15:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
16:45   . (16+)
. . , , 16 2006
19:45   (12+)
20:00  . (12+)
. , , 28 2016
22:25  - (16+)
23:45   37 (16+)
. konkurs@shanson.tv
00:35   (12+)
00:40   (16+)
01:35   (12+)
01:40   . (6+)
. . , 8 2007
02:35  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
04:15   . (16+)
. . , , 16 2006
07:15   (12+)
07:25   (12+)
 
02 () 2016
08:00   38 (16+)
. konkurs@shanson.tv
09:00   (16+)
10:00   . (12+)
, 17- 2007- . , , ,
12:15   (12+)
12:30   (16+)
13:30  . ABBA (12+)
15:35  - (16+)
17:15   (12+)
17:25   -2015 (12+)
. , . 18 2015
20:30   38 (16+)
. konkurs@shanson.tv
21:30   (16+)
22:30   . (12+)
, 17- 2007- . , , ,
00:35   (12+)
00:40   (16+)
01:35  . ABBA (12+)
02:55  - (16+)
04:35   (12+)
04:40   -2015 (12+)
. , . 18 2015
07:45   (12+)
 
03 () 2016
08:00   32 (16+)
. konkurs@shanson.tv
08:45   (12+)
08:55   (12+)
10:00   (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
12:45   (12+)
13:00  . BONEY M (12+)
BONEY M
15:30   (16+)
16:55   (12+)
17:05  . (12+)
-
18:55   (12+)
19:00   . - (16+)
19:50   (12+)
20:00   32 (16+)
. konkurs@shanson.tv
20:45   (12+)
20:55   (12+)
22:00   (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
00:25   (12+)
00:30  . BONEY M (12+)
BONEY M
02:40   (12+)
02:45   (16+)
04:00  . (12+)
-
05:55   (12+)
06:00   . - (16+)
06:25   (12+)
06:30  -. (6+)
- . , , 17 2010-
07:45   (12+)
 
04 () 2016
08:00   33 (16+)
. konkurs@shanson.tv
09:00   (12+)
09:05   (16+)
10:00   . RED ARMY CHOIR (12+)
. . . , 2003
12:15   . - (16+)
13:10   . (6+)
9- 2005- , . , , , , , , ,
14:50   (12+)
15:00  . (16+)
16:00  , , ! (16+)
18:50  . (16+)
20:20   (12+)
20:30   33 (16+)
. konkurs@shanson.tv
21:30   (12+)
21:35   (16+)
22:30   . RED ARMY CHOIR (12+)
. . . , 2003
00:30   (12+)
00:35   . - (16+)
01:30   . (6+)
9- 2005- , . , , , , , , ,
03:00  . (16+)
04:00   (12+)
04:05  , , ! (16+)
05:55   (12+)
06:30  . (16+)
 
05 () 2016
08:00   34 (16+)
. konkurs@shanson.tv
08:55   (12+)
09:00   . - (16+)
10:00   . (16+)
12:10   (16+)
13:05   (12+)
13:30   (16+)
14:25   . (16+)
2006- . , ,
15:45   (12+)
16:00  , , ! (12+)
19:10  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
20:45   (16+)
21:25   34 (16+)
. konkurs@shanson.tv
22:20   (12+)
22:30   . - (16+)
23:25   (12+)
23:30   . (16+)
01:25   (12+)
01:30   (16+)
03:30   . (16+)
2006- . , ,
04:40   (12+)
05:00  , , ! (12+)
 
06 () 2016
08:00   . (12+)
. , , 28 2016
10:20   (12+)
10:30  - (16+)
12:15   39 (16+)
. konkurs@shanson.tv
13:10   (16+)
14:15   . (6+)
. . , 8 2007
15:10  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
16:55   . (16+)
. . , , 16 2006
19:50   (12+)
20:00   . (12+)
. , , 28 2016
22:20   (12+)
22:25  - (16+)
00:00   39 (16+)
. konkurs@shanson.tv
00:55   (12+)
01:00   (16+)
02:05   . (6+)
. . , 8 2007
03:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
04:30   . (16+)
. . , , 16 2006
07:30   (12+)
 
07 () 2016
08:00   32 (16+)
. konkurs@shanson.tv
08:45   (12+)
08:55   (16+)
10:00   . (12+)
, 17- 2007- . , , ,
12:15   (12+)
12:30   (16+)
13:30  . ABBA (12+)
15:30  - (16+)
17:15   (12+)
17:25   -2015 (12+)
. , . 18 2015
20:20   (12+)
20:30   32 (16+)
. konkurs@shanson.tv
21:15   (12+)
21:25   (16+)
22:30   . (12+)
, 17- 2007- . , , ,
00:35   (12+)
00:40   (16+)
01:45  . ABBA (12+)
03:10   (12+)
03:15  - (16+)
05:00   -2015 (12+)
. , . 18 2015
 
08 () 2016
08:00   33 (16+)
. konkurs@shanson.tv
09:00   (12+)
10:00   (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
12:45   (12+)
13:00  . BONEY M (12+)
BONEY M
15:30   (16+)
17:05  . (12+)
-
18:55   (12+)
19:00   . - (16+)
19:50   (12+)
20:00   33 (16+)
. konkurs@shanson.tv
21:00   (12+)
22:00   (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
00:30   (12+)
00:40  . BONEY M (12+)
BONEY M
02:50   (12+)
02:55   (16+)
04:00  . (12+)
-
05:50   (12+)
06:00   . - (16+)
06:25   (12+)
06:30  -. (6+)
- . , , 17 2010-
07:50   (12+)
 
30 () 2016
08:00   36 (16+)
. konkurs@shanson.tv
09:00   . - (16+)
09:55   (12+)
10:00   . (16+)
12:15   (12+)
12:25   (16+)
14:25   . (16+)
2006- . , ,
15:45   (12+)
16:00  , , ! (12+)
19:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
20:40   (16+)
21:25   36 (16+)
. konkurs@shanson.tv
22:20   (12+)
22:30   . - (16+)
23:25   (12+)
23:30   . (16+)
01:50   (12+)
02:00   (16+)
03:55   . (16+)
2006- . , ,
05:10   (12+)
05:25  , , ! (12+)
 
29 () 2016
08:00   35 (16+)
. konkurs@shanson.tv
08:55   (12+)
09:00   (16+)
10:00   . RED ARMY CHOIR (12+)
. . . , 2003
12:10   (12+)
12:15   . - (16+)
13:10   . (6+)
9- 2005- , . , , , , , , ,
14:55  . (16+)
15:55   (12+)
16:00  , , ! (12+)
16:50   (12+)
17:00  , , ! (16+)
18:45   (12+)
19:00  . (16+)
20:35   (12+)
20:45   35 (16+)
. konkurs@shanson.tv
21:40   (12+)
21:45   (16+)
22:45   . RED ARMY CHOIR (12+)
. . . , 2003
00:45   . - (16+)
01:25   . (6+)
9- 2005- , . , , , , , , ,
03:00  . (16+)
04:00   (12+)
04:05  , , ! (12+)
05:55   (12+)
06:25   (12+)
06:30  . (16+)
 
28 () 2016
08:00   . (16+)
- , -
11:10   (16+)
12:15   (12+)
12:25   25 (16+)
. konkurs@shanson.tv
13:25   (12+)
13:30   . (16+)
. 14 2015-
16:15   . - (16+)
17:15   (12+)
17:25   (16+)
18:30   (12+)
18:35  , -2008 (12+)
, ! 29 2008
21:15   . (16+)
- , -
00:10   (12+)
00:20   (16+)
01:15   (12+)
01:20   25 (16+)
. konkurs@shanson.tv
02:15   (12+)
02:20   . (16+)
. 14 2015-
05:00   . - (16+)
06:00   (16+)
07:05  . (12+)
07:45   (12+)
 
27 () 2016
08:00  . (16+)
11:45   (12+)
11:55   . - (16+)
13:00   24 (16+)
. konkurs@shanson.tv
14:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
15:40  -130: (16+)
130 - ..
18:15   (12+)
18:25  - (16+)
20:10  . (16+)
23:45   (12+)
23:55   . - (16+)
00:55   24 (16+)
. konkurs@shanson.tv
01:45  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
03:15  -130: (16+)
130 - ..
06:00  - (16+)
07:40   (12+)
 
26 () 2016
08:00  , , ! (12+)
10:50   (12+)
11:00   . (12+)
12:40   . . (12+)
" ". , , 2014
13:35   (16+)
14:40   (12+)
14:45   31 (16+)
. konkurs@shanson.tv
15:40   (12+)
15:55   . - (12+)
17:00  -130: (16+)
130 - ..
18:55  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
20:40  , , ! (12+)
23:15   (12+)
23:40   . (12+)
01:10   . . (12+)
" ". , , 2014
01:55   (12+)
02:00   (16+)
03:00   31 (16+)
. konkurs@shanson.tv
03:55   (12+)
04:00   . - (12+)
04:55   (12+)
05:00  -130: (16+)
130 - ..
06:45   (12+)
07:00   . LENINGRAD COWBOYS (12+)
TOTAL BALALAIKA SHOW. 12- 1993-
 
25 () 2016
08:00   . (16+)
" " . - - .
10:15   (16+)
10:25   (12+)
11:30   30 (16+)
. konkurs@shanson.tv
12:30  , -2014 (12+)
, ! , , 15 2014
16:10   (16+)
17:05   (12+)
17:10  , (12+)
, , Ψ. , 1978
18:40   (12+)
18:45   (16+)
19:40   . (16+)
" " . - - .
21:55   (12+)
23:00   30 (16+)
. konkurs@shanson.tv
23:50   (16+)
00:20  , -2014 (12+)
, ! , , 15 2014
03:30   (16+)
04:25  , (12+)
, , Ψ. , 1978
05:50   (12+)
06:00   (16+)
07:00   . (12+)
 
24 () 2016
08:00   . (16+)
" " . - - .
10:20   (12+)
10:25   (16+)
11:30   (12+)
11:35   29 (16+)
. konkurs@shanson.tv
12:30  - (16+)
14:15   (12+)
14:25   . - (12+)
15:05   (16+)
è, - ,
15:40  . (16+)
18:25   (12+)
18:30   . - (16+)
19:25  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv .
20:40   (16+)
21:45   . (16+)
" " . - - .
23:50   (12+)
00:00   (16+)
00:55   (12+)
01:00   29 (16+)
. konkurs@shanson.tv
01:50  - (16+)
03:25   . - (12+)
04:00   (16+)
è, - ,
04:30  . (16+)
07:05   . - (16+)