Hotbird
30 () 2015
08:00  . (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
10:40   (12+)
10:45   (16+)
11:45  , -2011 (12+)
, ! , , 12 2011
14:20   (16+)
15:00   . (16+)
- ,
16:55   (12+)
17:05  , , ! (16+)
18:05   . - (16+)
19:00  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
20:00  . (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
22:25   (16+)
22:30   (16+)
23:20   (16+)
23:30  , -2011 (12+)
, ! , , 12 2011
01:40   (16+)
02:20   . (16+)
- ,
03:50   (16+)
03:55  , , ! (16+)
04:50   (16+)
05:00   . - (16+)
05:50  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
06:50  . (6+)
-
07:50   (12+)
 
 
30 () 2015
08:00  . (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
10:40   (12+)
10:45   (16+)
11:40   (12+)
11:45  , -2011 (12+)
, ! , , 12 2011
14:20   (16+)
15:00   . (16+)
- ,
16:50   (12+)
17:05  , , ! (16+)
17:55   (12+)
18:00   . - (16+)
19:00  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
20:00  . (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
22:25   (16+)
22:30   (16+)
23:20   (16+)
23:30  , -2011 (12+)
, ! , , 12 2011
01:40   (16+)
02:20   . (16+)
- ,
03:50   (16+)
03:55  , , ! (16+)
04:45   (16+)
04:50   . - (16+)
05:50  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
06:50  . (6+)
-
07:50   (12+)
 
01 () 2015
08:00  - (16+)
09:45  . (16+)
10:35   (16+)
10:40  , , ! (16+)
11:30   (12+)
11:35  , -2006 (12+)
, ! 1 2006
15:25   (12+)
15:30   (16+)
16:40   (16+)
16:45   . . (12+)
" ". , , 2014
17:35   . - (16+)
18:35  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:20   (16+)
19:30  . ͨ (16+)
, , ͨ
20:05  - (16+)
21:40   (16+)
-
22:00  . (16+)
22:50  , , ! (16+)
23:30   (16+)
23:40  , -2006 (12+)
, ! 1 2006
02:55   (12+)
03:00   (16+)
03:50   . . (12+)
" ". , , 2014
04:40   . - (16+)
05:30   (16+)
05:40  . (16+)
konkurs@shanson.tv
06:30   . (16+)
" " "". , 2005 .
 
02 () 2015
08:00   . - (16+)
- , "" - -
11:15   (16+)
11:35   -2014 (16+)
. , 6 2014
17:10   (16+)
17:25   . (16+)
18:20   (12+)
18:30  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:15   (16+)
19:35   . - (16+)
- , "" - -
22:35   (16+)
22:45   -2014 (16+)
. , 6 2014
03:35   (16+)
03:40   . (16+)
04:40   (12+)
04:55  . (16+)
konkurs@shanson.tv
05:45   (16+)
06:05   (16+)
07:00  . Demis ROUSSOS (6+)
07:55   (16+)
 
03 () 2015
08:00   (16+)
. , 21 2011
11:10   (16+)
11:25   (16+)
12:40   . (16+)
15:00   (16+)
15:05   . (16+)
16:00   (16+)
16:05   . (12+)
- LOVE STORY. , , 13 2013
18:10   (16+)
18:20  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:05  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
20:00   (16+)
. , 21 2011
22:55   (12+)
23:00   (16+)
00:05   . (16+)
02:05   (16+)
02:10   . (16+)
02:55   (12+)
03:05   . (12+)
- LOVE STORY. , , 13 2013
05:05   (16+)
05:10  . (16+)
konkurs@shanson.tv
05:55  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
06:55  . Lara FABIAN (12+)
07:50   (16+)
 
04 () 2015
08:00   . (16+)
- , , - -
10:05  , -2013 (12+)
, ! , , 9 2013
13:40   (12+)
13:45   . - (16+)
14:50   (16+)
15:50   . (12+)
- " !", , 16 2015 .
18:35   (12+)
18:45   (16+)
19:40   (16+)
20:00   . (16+)
- , , - -
21:55   (16+)
22:00  , -2013 (12+)
, ! , , 9 2013
01:05   (12+)
01:10   . - (16+)
02:05   (16+)
02:55   . (12+)
- " !", , 16 2015 .
05:15   (12+)
05:25   (16+)
06:20  - (16+)
 
05 () 2015
08:00   (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
10:45   (16+)
10:50   (16+)
12:00  , -2011 (12+)
, ! , , 12 2011
14:40   (12+)
14:50   . (16+)
- ,
16:40   (12+)
16:50  , , ! (16+)
17:45   (16+)
17:50   . - (16+)
18:50  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
19:45   (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
22:10   (16+)
22:15   (16+)
23:10   (12+)
23:15  , -2011 (12+)
, ! , , 12 2011
01:20   . - (16+)
02:15   . (16+)
- ,
03:45   (12+)
03:55  , , ! (16+)
04:50   (16+)
04:55   . - (16+)
05:50  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
06:50  . (6+)
-
07:50   (12+)
 
06 () 2015
08:00   . (16+)
10:50   (16+)
11:00   (12+)
12:00   (16+)
12:05   ! (16+)
-2003. , , 4- 2003. -, , , , , ,
15:45   (16+)
15:50   (16+)
. konkurs@shanson.tv
16:45   (16+)
è, - ,
17:20   . BRIAN SETZER ORCHESTRA (12+)
17:55  - (16+)
19:40  -130: (12+)
. 130 - .. . 27 2012
21:30   (16+)
21:35   . (16+)
00:10   (16+)
00:15   (12+)
01:00   (16+)
01:10   ! (16+)
-2003. , , 4- 2003. -, , , , , ,
04:15   (16+)
04:25   (16+)
. konkurs@shanson.tv
05:10   (16+)
è, - ,
05:45   . BRIAN SETZER ORCHESTRA (12+)
06:20  - (16+)
 
 
01 () 2015
08:00  - (16+)
09:45  . (16+)
10:35   (16+)
10:40  , , ! (16+)
11:30   (12+)
11:35  , -2006 (12+)
, ! 1 2006
15:25   (12+)
15:30   (16+)
16:40   (16+)
16:45   . . (12+)
" ". , , 2014
17:35   . - (16+)
18:35  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:30  . ͨ (16+)
, , ͨ
20:00  - (16+)
21:55  . (16+)
22:45  , , ! (16+)
23:40   (16+)
23:45  , -2006 (12+)
, ! 1 2006
02:55   (12+)
03:00   (16+)
03:55   . . (12+)
" ". , , 2014
04:40   . - (16+)
05:35   (16+)
05:45  . (16+)
konkurs@shanson.tv
06:30   . (16+)
" " "". , 2005 .
07:50   (12+)
 
02 () 2015
08:00   . - (16+)
- , "" - -
10:55   (12+)
11:05   -2014 (16+)
. , 6 2014
16:50   (16+)
16:55   . (16+)
17:55   (12+)
18:05  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:00   (16+)
19:10  . QUEEN (12+)
QUEEN
19:50   . - (16+)
- , "" - -
23:10   (12+)
23:30   -2014 (16+)
. , 6 2014
04:20   (16+)
04:25   . (16+)
05:15   (12+)
05:20  . (16+)
konkurs@shanson.tv
06:10   (16+)
06:15   (16+)
07:05  . Demis ROUSSOS (6+)
07:55   (16+)
 
03 () 2015
08:00   (16+)
. , 21 2011
10:55   (16+)
11:00   (16+)
12:05   . (16+)
14:25   (16+)
14:40   . (16+)
15:40   (16+)
15:45   . (12+)
- LOVE STORY. , , 13 2013
18:00   (16+)
18:05  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:00  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
20:00   (16+)
. , 21 2011
23:20   (12+)
23:35   (16+)
00:25   . (16+)
02:30   . (16+)
03:20   . (12+)
- LOVE STORY. , , 13 2013
05:15   (16+)
05:20  . (16+)
konkurs@shanson.tv
06:05  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
07:00  . Lara FABIAN (12+)
07:50   (16+)
 
04 () 2015
08:00   . (16+)
- , , - -
09:55  , -2013 (12+)
, ! , , 9 2013
13:25   (12+)
13:30   . - (16+)
14:30   (16+)
15:30   . (12+)
- " !", , 16 2015 .
18:05   (12+)
18:25   (16+)
19:40   . (16+)
- , , - -
21:55   (16+)
22:00  , -2013 (12+)
, ! , , 9 2013
01:20   (12+)
01:25   . - (16+)
02:15   (16+)
03:00   . (12+)
- " !", , 16 2015 .
05:20   (12+)
05:25   (16+)
06:25  - (16+)
 
05 () 2015
08:00   (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
10:25   (16+)
10:30   (16+)
11:30   (12+)
11:40  , -2011 (12+)
, ! , , 12 2011
14:20   (16+)
15:00   . (16+)
- ,
16:50   (12+)
17:00  , , ! (16+)
17:55   (16+)
18:05   . - (16+)
19:00  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
20:00   (12+)
" ". -2015. , 10- 2015-
22:45   (16+)
22:50   (16+)
23:45   (12+)
00:00  , -2011 (12+)
, ! , , 12 2011
02:10   . - (16+)
03:00   . (16+)
- ,
04:30  , , ! (16+)
05:15   (16+)
05:20   . - (16+)
06:10  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
07:00  . (6+)
-
07:55   (12+)
 
06 () 2015
08:00   . (16+)
10:35   (16+)
10:40   (12+)
11:40   (16+)
11:45   ! (16+)
-2003. , , 4- 2003. -, , , , , ,
15:25   (16+)
15:30   (16+)
. konkurs@shanson.tv
16:15   (16+)
è, - ,
17:00   . BRIAN SETZER ORCHESTRA (12+)
17:35  - (16+)
19:30  -130: (12+)
. 130 - .. . 27 2012
21:40   (16+)
21:45   . (16+)
00:35   (16+)
00:40   (12+)
01:25   (16+)
01:35   ! (16+)
-2003. , , 4- 2003. -, , , , , ,
04:35   (16+)
. konkurs@shanson.tv
05:20   (16+)
è, - ,
05:55   . BRIAN SETZER ORCHESTRA (12+)
06:20  - (16+)
 
29 () 2015
08:00  . . (16+)
- , , - -
10:05  , -2013 (12+)
, ! , , 9 2013
13:50   (12+)
13:55   . - (16+)
15:00   (16+)
15:55   . (12+)
- " !", , 16 2015 .
18:45   (16+)
19:40   (16+)
20:00  . . (16+)
- , , - -
21:55   (12+)
22:00  , -2013 (12+)
, ! , , 9 2013
01:05   (12+)
01:10   . - (16+)
01:55   (16+)
02:45   . (12+)
- " !", , 16 2015 .
05:15   (12+)
05:25   (16+)
06:20  - (16+)
 
28 () 2015
08:00   (16+)
. , 21 2011
11:20   (12+)
11:35   (16+)
12:40   . (16+)
15:00   (12+)
15:05   . (16+)
16:00   (12+)
16:05   . (12+)
- LOVE STORY. , , 13 2013
18:10   (12+)
18:20  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
20:00   (16+)
. , 21 2011
22:55   (12+)
23:00   (16+)
00:00   (12+)
00:05   . (16+)
02:05   (12+)
02:10   . (16+)
02:55   (12+)
03:05   . (12+)
- LOVE STORY. , , 13 2013
05:05   (12+)
05:10  . (16+)
konkurs@shanson.tv
05:55  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
06:55  . Lara FABIAN (12+)
07:50   (12+)
 
27 () 2015
08:00   . - (16+)
- , "" - -
11:15   (16+)
11:50   -2014 (16+)
. , 6 2014
17:30   (12+)
17:35   . (16+)
18:35   (12+)
18:45  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:35   (12+)
19:50   . - (16+)
- , "" - -
22:40   (16+)
23:10   -2014 (16+)
. , 6 2014
04:00   (12+)
04:05   . (16+)
05:00   (12+)
05:05  . (16+)
konkurs@shanson.tv
05:55   (12+)
06:10   (16+)
07:00  . Demis ROUSSOS (6+)
07:55   (12+)
 
26 () 2015
08:00  - (16+)
09:50  . (16+)
10:45  , , ! (16+)
11:40   (12+)
11:45  , -2006 (12+)
, ! 1 2006
15:35   (12+)
15:40   (16+)
16:45   (12+)
16:50   . . (12+)
" ". , , 2014
17:40   . - (16+)
18:30   (12+)
18:35  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:25  . ͨ (16+)
, , ͨ
20:00  - (16+)
21:35  . (16+)
22:20   (12+)
22:25  , , ! (16+)
23:05   (12+)
23:10  , -2006 (12+)
, ! 1 2006
02:25   (12+)
02:30   (16+)
03:20   . . (12+)
" ". , , 2014
04:10   . - (16+)
05:05   (12+)
05:10  . (16+)
konkurs@shanson.tv
05:55  . ͨ (16+)
, , ͨ
06:35   . (16+)
" " "". , 2005 .
 
25 () 2015
08:00  . (16+)
konkurs@shanson.tv
08:50   (12+)
08:55  , -2014 (12+)
, ! , , 15 2014
12:35   (16+)
12:40   . (16+)
13:40   (16+)
14:40  , (12+)
, , Ψ. , 1978
16:05   (16+)
16:20   (16+)
17:20  -130: (12+)
. . 130 - .. . 25- 2014-
19:00   (16+)
19:05   . - (16+)
20:00  . (16+)
konkurs@shanson.tv
20:40   (12+)
20:45  , -2014 (12+)
, ! , , 15 2014
23:55   (16+)
00:00   . (16+)
00:45   (16+)
01:35  , (12+)
, , Ψ. , 1978
02:55   (16+)
03:45  -130: (12+)
. . 130 - .. . 25- 2014-
05:30   . - (16+)
06:25   . (16+)
" ..." , , 2009- .
 
24 () 2015
08:00   . - (16+)
- , "" - -
11:10   (16+)
11:45   . - (16+)
12:45   (12+)
12:55  -130: (16+)
130 - ..
15:00  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
16:00  . (16+)
konkurs@shanson.tv
16:55   . (16+)
. 14 2015-
19:30   (16+)
20:10   . - (16+)
- , "" - -
23:00   (16+)
23:25   . - (16+)
00:15   (16+)
00:20  -130: (16+)
130 - ..
02:15  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
03:05  . (16+)
konkurs@shanson.tv
03:45   . (16+)
. 14 2015-
06:20   (16+)
06:25   . (16+)
 
23 () 2015
08:00   . Manu CHAO (16+)
, RADIO BEMBA, PROXIMA ESTACION: ESPERANZA. 4- 5- 2001-
09:00  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
10:00   . ABBA (6+)
11:25   (16+)
11:55  . (16+)
konkurs@shanson.tv
12:50   (16+)
12:55   . - (6+)
14:00  - (16+)
15:55   -2015 (12+)
- " ". , 14- 2015-
18:35   (16+)
18:55   (16+)
19:50   (12+)
20:00   . Manu CHAO (16+)
, RADIO BEMBA, PROXIMA ESTACION: ESPERANZA. 4- 5- 2001-
20:55  . (16+)
, . : baklushatv, : baklusha@shanson.tv
21:50   . ABBA (6+)
23:05   (16+)
23:45  . (16+)
konkurs@shanson.tv
00:30   (16+)
00:35   . - (6+)
01:25  - (16+)
03:00   -2015 (12+)
- " ". , 14- 2015-
05:30   (16+)
05:45   (16+)
06:35   (16+)
06:40  , , . (16+)
- , , -