02 () 2015
08:00   -2014 (12+)
. , . 6 2014
11:15   (16+)
11:35   . . 1- (16+)
, , , . 2012-
12:35   (16+)
13:40   (16+)
13:45   . (12+)
- . , , . , , 11 2012-
16:00  , , ! (12+)
17:00   (12+)
17:05   . (12+)
18:30   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
19:25   . Gianna NANNINI (12+)
- - ARENA ROCK! , , 2011-
21:15   . (16+)
, -
21:40   -2014 (12+)
. , . 6 2014
00:45   (16+)
00:50   . . 1- (16+)
, , , . 2012-
01:45   (16+)
02:40   (16+)
02:45   . (12+)
- . , , . , , 11 2012-
04:45  , , ! (12+)
05:30   (16+)
05:55   . (12+)
07:05   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
 

03 () 2015
08:00   -2014 (12+)
. , 16 2014.
11:25   (12+)
11:35   . . 2- (16+)
, , , . 2012-
12:30   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
13:35   (12+)
13:40   . (12+)
"40 000 " "", . -, 23- 2013-
14:35   (16+)
14:40   (16+)
15:45   . (12+)
17:25  - (16+)
19:15   . Patrick BRUEL (12+)
ENTRE DEUX. , , 2003-
20:40   . (16+)
" " -
21:05  . - (16+)
- - . .
21:30   -2014 (12+)
. , 16 2014.
00:35   (16+)
00:55   . . 2- (16+)
, , , . 2012-
01:45   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
02:35   (12+)
02:40   . (12+)
"40 000 " "", . -, 23- 2013-
03:25   (16+)
03:30   (16+)
04:30   . (12+)
06:00  - (16+)
07:35  . - (16+)
- - . .
07:55   (12+)
 
04 () 2015
08:00   ! (12+)
-2004. , . 6 2004
10:45   (16+)
è, - ,
11:30   . . 3- (16+)
, , , . 2012-
12:20   (16+)
12:30   (16+)
13:35   . (12+)
- "", , 2014 .
15:40  - (16+)
17:30   . (12+)
19:15  . - (16+)
- - . .
19:35   (12+)
19:40   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
20:25   . Chris NORMAN (6+)
. , 2005-
21:45   . (16+)
, -
22:15   ! (12+)
-2004. , . 6 2004
00:40   (16+)
è, - ,
01:10   . . 3- (16+)
, , , . 2012-
01:55   (16+)
02:00   (16+)
03:05   . (12+)
- "", , 2014 .
04:55  - (16+)
06:30   . (12+)
 
05 () 2015
08:00  , -2014 (12+)
, ! , , 15 2014
11:30   (12+)
11:35   . . (16+)
, , , . 2012-
12:45   (16+)
13:45   (16+)
13:50   . (12+)
. , 26 2010. - , ,
15:50   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
16:50  . - (16+)
- - . .
17:10   . (12+)
18:45  , , ! (12+)
19:40  TAP DOGS. (12+)
TAP DOGS , - . - , ,
20:55   . (16+)
, -
21:35  , -2014 (12+)
, ! , , 15 2014
00:45   (12+)
00:50   . . (16+)
, , , . 2012-
01:50   (16+)
02:45   (16+)
02:50   . (12+)
. , 26 2010. - , ,
04:35   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
05:25  . - (16+)
- - . .
05:45   . (12+)
07:10  , , ! (12+)
 
06 () 2015
08:00   . (16+)
- - . 2007-
10:30  - (16+)
12:20   . . (12+)
" ". , "". 3- 2009-
14:20   (16+)
15:25   (16+)
15:30   . ROSENSTOLZ (16+)
18:00   . (16+)
- ,
18:35   (16+)
19:35   (16+)
20:00   -2005 (12+)
. , . 18 2005
21:40   . (16+)
- - . 2007-
23:55  - (16+)
01:30   . . (12+)
" ". , "". 3- 2009-
03:10   (16+)
03:15   (16+)
04:05   . ROSENSTOLZ (16+)
06:20   . (16+)
- ,
06:45   (16+)
07:35   (16+)
 
07 () 2015
08:00   . (12+)
-
10:05   (16+)
10:20   (16+)
11:20  , -2014 (12+)
, ! , , 15 2014
14:55   (12+)
15:00   . - (16+)
16:05   . (12+)
17:50   (16+)
17:55   (16+)
19:00  , , . (16+)
- , , -
20:20   (16+)
21:10   . (16+)
" " -
21:30   . (12+)
-
23:25   (16+)
23:30   (16+)
00:25  , -2014 (12+)
, ! , , 15 2014
03:35   (12+)
03:40   . - (16+)
04:25   . (12+)
06:00   (16+)
06:05   (16+)
07:05   . LENINGRAD COWBOYS (12+)
TOTAL BALALAIKA SHOW. 12- 1993-
 
08 () 2015
08:00   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
08:55   -2014 (12+)
. , . 6 2014
12:05   . (16+)
- ,
12:40   (16+)
13:45   (16+)
13:50  -130: (12+)
. . 130 - .. . 9 2013
15:45   (16+)
15:50   . - (16+)
16:50  - (16+)
18:40   . (12+)
,
20:20   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
21:15   -2014 (12+)
. , . 6 2014
00:05   . (16+)
- ,
00:30   (16+)
01:30  -130: (12+)
. . 130 - .. . 9 2013
03:10   (16+)
03:15   . - (16+)
04:05  - (16+)
05:40   . (12+)
,
07:15   (16+)
 

01 () 2015
08:00  - (16+)
09:40   (16+)
- , 40- . 2009
11:40   (16+)
12:45   (16+)
12:50   . (6+)
. 24 2011
15:00   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
15:55   (16+)
16:00   . (12+)
18:35  , , ! (12+)
19:25   (16+)
19:30   . James LAST (12+)
A WORLD OF MUSIC. , . 14- 2002-
21:05   . (16+)
" " -
21:25  - (16+)
23:00   (16+)
- , 40- . 2009
00:40   (16+)
01:35   (16+)
01:40   . (6+)
. 24 2011
03:25   (16+)
03:30   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
04:20   . (12+)
06:20   . James LAST (12+)
A WORLD OF MUSIC. , . 14- 2002-
 
28 () 2015
08:00  , -2014 (12+)
, ! , , 15 2014
11:35   (6+)
11:40   . . (16+)
, , , . 2012-
12:30   (16+)
12:45   (16+)
13:50   . (12+)
. , 26 2010. - , ,
15:55   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
16:50  . - (16+)
- - . .
17:10   . (12+)
18:45  , , ! (12+)
19:40  TAP DOGS. (12+)
TAP DOGS , - . - , ,
20:50   . (16+)
, -
21:35  , -2014 (12+)
, ! , , 15 2014
00:45   (16+)
00:50   . . (16+)
, , , . 2012-
01:50   (16+)
02:45   (12+)
02:50   . (12+)
. , 26 2010. - , ,
04:35   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
05:25  . - (16+)
- - . .
05:45   . (12+)
07:10  , , ! (12+)
 
27 () 2015
08:00   ! (12+)
-2004. , . 6 2004
10:40   (16+)
è, - ,
11:30   . . 3- (16+)
, , , . 2012-
12:20   (6+)
12:25   (16+)
13:30   . (12+)
- "", , 2014 .
15:35  - (16+)
17:25   . (12+)
19:15  . - (16+)
- - . .
19:35   (12+)
19:45   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
20:25   . Chris NORMAN (6+)
. , 2005-
21:45   . (16+)
, -
22:15   ! (12+)
-2004. , . 6 2004
00:40   (16+)
è, - ,
01:10   . . 3- (16+)
, , , . 2012-
01:55   (6+)
02:00   (16+)
03:05   . (12+)
- "", , 2014 .
04:55  - (16+)
06:30   . (12+)
 
26 () 2015
08:00   -2014 (12+)
. , 16 2014.
11:30   (12+)
11:40   . . 2- (16+)
, , , . 2012-
12:35   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
13:30   (6+)
13:35   . (12+)
"40 000 " "", . -, 23- 2013-
14:40   (16+)
15:45   . (12+)
17:30  - (16+)
19:10   . Patrick BRUEL (12+)
ENTRE DEUX. , , 2003-
20:45   . (16+)
" " -
21:05  . - (16+)
- - . .
21:30   -2014 (12+)
. , 16 2014.
00:40   (12+)
00:45   . . 2- (16+)
, , , . 2012-
01:35   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
02:25   (16+)
02:35   . (12+)
"40 000 " "", . -, 23- 2013-
03:25   (16+)
04:25   (16+)
04:35   . (12+)
06:05  - (16+)
07:35  . - (16+)
- - . .
07:55   (6+)
 
25 () 2015
08:00   -2014 (12+)
. , . 6 2014
11:20   (16+)
11:35   . . 1- (16+)
, , , . 2012-
12:35   (16+)
13:40   (16+)
13:50   . (12+)
- . , , . , , 11 2012-
16:05  , , ! (12+)
17:05   . (12+)
18:35   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
19:25   . Gianna NANNINI (12+)
- - ARENA ROCK! , , 2011-
21:15   . (16+)
, -
21:40   -2014 (12+)
. , . 6 2014
00:40   (16+)
00:50   . . 1- (16+)
, , , . 2012-
01:40   (16+)
02:35   (16+)
02:45   . (12+)
- . , , . , , 11 2012-
04:45  , , ! (12+)
05:30   (16+)
05:55   . (12+)
07:15   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
 
24 () 2015
08:00  - (16+)
09:40   (16+)
- , 40- . 2009
11:35   (6+)
11:40   (16+)
12:50   . (6+)
. 24 2011
14:50   (16+)
15:00   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
16:00   . (12+)
18:35   ! (12+)
19:30   . James LAST (12+)
A WORLD OF MUSIC. , . 14- 2002-
21:05   . (16+)
" " -
21:25  - (16+)
23:00   (16+)
- , 40- . 2009
00:35   (6+)
00:40   (16+)
01:40   . (6+)
. 24 2011
03:25   (16+)
03:35   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
04:15   . (12+)
06:15   (6+)
06:20   . James LAST (12+)
A WORLD OF MUSIC. , . 14- 2002-
 
23 () 2015
08:00   (16+)
09:00   (12+)
09:05   . (12+)
. . , 2014
11:40   (16+)
12:45   . (12+)
- .
13:20  . (12+)
. , 1996-
13:55  - (16+)
15:50   . AMICHE PER L'ABRUZZO (6+)
AMICHE PER L'ABRUZZO, . , , , . , -, 21 2009-
18:35   (12+)
18:50   (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
19:50   . (12+)
21:20   (16+)
22:10   (12+)
22:15   . (12+)
. . , 2014
00:35   (16+)
00:40   (16+)
01:35   . (12+)
- .
02:10  . (12+)
. , 1996-
02:30  - (16+)
04:05   . AMICHE PER L'ABRUZZO (6+)
AMICHE PER L'ABRUZZO, . , , , . , -, 21 2009-
06:30   . (12+)