26 () 2015
08:00  - (16+)
09:50  . (16+)
10:45  , , ! (16+)
11:40   (12+)
11:45  , -2006 (12+)
, ! 1 2006
15:35   (12+)
15:40   (16+)
16:45   (12+)
16:50   . . (12+)
" ". , , 2014
17:40   . - (16+)
18:30   (12+)
18:35  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:25  . ͨ (16+)
, , ͨ
20:00  - (16+)
21:35  . (16+)
22:20   (12+)
22:25  , , ! (16+)
23:05   (12+)
23:10  , -2006 (12+)
, ! 1 2006
02:25   (12+)
02:30   (16+)
03:20   . . (12+)
" ". , , 2014
04:10   . - (16+)
05:05   (12+)
05:10  . (16+)
konkurs@shanson.tv
05:55  . ͨ (16+)
, , ͨ
06:35   . (16+)
" " "". , 2005 .
 

27 () 2015
08:00   . - (16+)
- , "" - -
11:15   (16+)
11:50   -2014 (16+)
. , 6 2014
17:30   (12+)
17:35   . (16+)
18:35   (12+)
18:45  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:35   (12+)
19:50   . - (16+)
- , "" - -
22:40   (16+)
23:10   -2014 (16+)
. , 6 2014
04:00   (12+)
04:05   . (16+)
05:00   (12+)
05:05  . (16+)
konkurs@shanson.tv
05:55   (12+)
06:10   (16+)
07:00  . Demis ROUSSOS (6+)
07:55   (12+)
 
28 () 2015
08:00   (16+)
. , 21 2011
11:20   (12+)
11:35   (16+)
12:40   . (16+)
15:00   (12+)
15:05   . (16+)
16:00   (12+)
16:05   . (12+)
- LOVE STORY. , , 13 2013
18:10   (12+)
18:20  . (16+)
konkurs@shanson.tv
19:00  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
20:00   (16+)
. , 21 2011
22:55   (12+)
23:00   (16+)
00:00   (12+)
00:05   . (16+)
02:05   (12+)
02:10   . (16+)
02:55   (12+)
03:05   . (12+)
- LOVE STORY. , , 13 2013
05:05   (12+)
05:10  . (16+)
konkurs@shanson.tv
05:55  . (16+)
. , baklusha@shanson.tv, (baklushatv) .
06:55  . Lara FABIAN (12+)
07:50   (12+)
 
29 () 2015
08:00  . . (16+)
- , , - -
10:05  , -2013 (12+)
, ! , , 9 2013
13:50   (12+)
13:55   . - (16+)
15:00   (16+)
15:55   . (12+)
- " !", , 16 2015 .
18:45   (16+)
19:40   (16+)
20:00  . . (16+)
- , , - -
21:55   (12+)
22:00  , -2013 (12+)
, ! , , 9 2013
01:05   (12+)
01:10   . - (16+)
01:55   (16+)
02:45   . (12+)
- " !", , 16 2015 .
05:15   (12+)
05:25   (16+)
06:20  - (16+)
 
...
 
!
 
! - ...
 
! !
 
! ...
 
- ! !